photonics photonics photonics photonics photonics photonics photonics photonics

COMMITTEE

Team

Patrons

Director, IIT Delhi and  A.K. Ghatak

Conference Chair

Anurag Sharma

Conference Vice-Chairs

Arun Kumar and E.K. Sharma

Conference Secretaries

M.R. Shenoy and B.D. Gupta

Joint Secretaries

G.V. Prakash and Bhaskar Kanseri

Treasurer

R.K. Varshney

International Advisory Committee Chairs

B.P. Pal and K. Singh

National Steering Committee Chairs

M.R. Shenoy and P.K. Gupta

Technical Programme Committee Chairs

B.P. Pal and E.K. Sharma

Local Organizing Committee

Chair

Anurag Sharma

Vice-Chair

R.K. Varshney

Sub Committee Convenors & Members

A.K. Shukla

Ajit Kumar

Aloka Sinha

Amartya Sengupta

Arun Kumar

B.D. Gupta

Bhaskar Kanseri

D.S. Mehta

E.K. Sharma

G.V. Prakash

Joby Joseph

Joyee Ghosh

Kedar Khare

M.R. Shenoy

NeerajKhare

P.K. Gupta

P.Senthilkumaran

R.K. Soni

Sunil Kumar

Vivek Venkataraman