photonics photonics photonics photonics photonics photonics photonics photonics

Organizing Committee

Director IIT Delhi
A.K. Ghatak

Patrons

Anurag Sharma

Conference Chair

Arun Kumar / E.K. Sharma

Conference Vice-Chairs

M.R. Shenoy / B.D.Gupta

Conference Secretaries

G.V. Prakash / Bhaskar Kanseri

Joint Secretaries

R.K. Varshney

treasurer

Sub Committee Convenors & Members
A.K. Shukla
Ajit Kumar
Aloka Sinha
Amartya Sengupta
Arun Kumar
B.D. Gupta
Bhaskar Kanseri
D.S. Mehta
E.K. Sharma
G.V. Prakash
Joby Joseph
Joyee Ghosh
Kedar Khare
M.R. Shenoy
Neeraj Khare
P.K. Gupta
P. Senthilkumaran
R.K. Soni
Sunil Kumar
Vivek Venkataraman